รหัสทัวร์ : FTT852

ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2


อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน                                                             

นมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง                                

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย                                                                                       

หมู่บ้านสายรุ้ง


ส.ค 62 - ต.ค 62
9 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
30 สิงหาคม 2562 - 2 กันยายน 2562 11,888 บาท
4 กันยายน 2562 - 7 กันยายน 2562 14,888 บาท
18 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562 14,888 บาท
25 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562 14,888 บาท
6 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562 14,888 บาท
13 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
16 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2562 14,888 บาท
18 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 14,888 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 15,888 บาท