รหัสทัวร์ : FTT851

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ                                                             

วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง                                                             

เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย                                                             

ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)         


ก.ย 62 - ต.ค 62
4 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 15,888 บาท
5 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
26 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 17,888 บาท