รหัสทัวร์ : FTT851

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ                                                             

วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง                                                             

เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย                                                             

ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)         


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา