รหัสทัวร์ : FTT850

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์...หม้อรวม


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป-เถาหยวน

อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL


ต.ค 62
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 24,888 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 24,888 บาท