รหัสทัวร์ : FTT849

ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan  วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้

เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

เมืองไทเป ศูนย์สร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 

วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง 

ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets

 


ธ.ค 62 - ม.ค 63
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 25,888 บาท