รหัสทัวร์ : FTT804

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดหลงซาน

หอเจียงไคเช็ค

อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ส.ค 62 - ต.ค 62
23 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 13,999 บาท
30 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 12,999 บาท
1 กันยายน 2562 - 5 กันยายน 2562 13,999 บาท
2 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562 13,999 บาท
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562 12,999 บาท
7 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562 13,999 บาท
9 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562 12,999 บาท
13 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562 13,999 บาท
14 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562 13,999 บาท
20 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562 12,999 บาท
21 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 13,999 บาท
23 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 12,999 บาท
27 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 12,999 บาท
28 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 13,999 บาท
2 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
3 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
9 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 18,999 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 18,999 บาท
12 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 16,999 บาท
16 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 14,999 บาท
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 15,999 บาท
20 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 15,999 บาท