รหัสทัวร์ : FTT760

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สุดติ่งกระดิ่งแมว 5 วัน 2 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วัดคิโยมิสึ 

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซาก้า 

ตลาดคุโรมง 

ชินไชบาชิ 

ริงกุเอ้าท์เล็ท 


ส.ค 62 - ต.ค 62
27 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 21,889 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 สิงหาคม 2562 - 2 กันยายน 2562 14,889 บาท
4 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562 14,889 บาท
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562 14,889 บาท
13 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562 14,889 บาท
18 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562 14,889 บาท
21 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 14,889 บาท
25 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 14,889 บาท
27 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 14,889 บาท
28 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 14,889 บาท
2 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562 21,889 บาท
3 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562 22,889 บาท
4 ตุลาคม 2562 - 8 ตุลาคม 2562 22,889 บาท
5 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562 22,889 บาท
9 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
11 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
12 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
16 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 22,889 บาท
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
18 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
20 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
21 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
22 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 23,889 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 23,889 บาท