รหัสทัวร์ : FTT2948

ทัวร์ไต้หวัน Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5 วัน 4 คืน


วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนไทจง

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

อุทยานเกาะเหอผิง – หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น(นั่งรถประจำทาง) - เมืองไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน   

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)


ก.ย 67
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 20,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
21 กันยายน 2567 - 25 กันยายน 2567 21,888 บาท