รหัสทัวร์ : FTT2947

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน


หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – ร้านชา –เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Germanium Shop - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ชาบูบุฟเฟ่ต์และปลาประธานาธิบดี


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 17,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา