รหัสทัวร์ : FTT1046

ทัวร์ยุโรป แอลป์ 9 วัน ( จุงเฟรา) TG เยอรมนี ออสเตรีย สวิสฯ


มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น -   ฮัลสตัดซ์ 

ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -   เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์

หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี 

ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 72,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา